Športovo-technická komisia
BJ-STK-2017/2018-0031
ÚS ŠTK zo dňa 12.6.2018
1. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ stretnutia VII. ligy dospelí, 18. kolo Abrahámovce - Fričkovce. Stretnutie sa odohrá dňa 17.6.2018 o 14:30 h. (vzájomná dohoda klubov). 2. ŠTK upozorňuje FK, že prihlášky do súťaži je klub povinný pre každé družstvo podať zvlášť od 5.6.2018 do 22.6.2018. Prihlasovanie družstiev bude vykonávané len formou elektronickej prihlášky v systéme ISSF. Klubový manažér si vytvára jednotlivé družstvá na SR 2018-2019 a následne v systéme ISSF - elektronická podateľňa – prihláška do súťaže zaregistruje prihlášku daného družstva. Elektronická prihláška sa podáva za každé družstvo a kategóriu zvlášť. Jednotlivé družstvá, aj v súťažiach mládeže, sú povinné zaregistrovať aj štadión, ktorý je v prihláške do súťaže povinná položka, ako aj žrebovacie číslo. V prihláške do súťaže ako aj v systéme ISSF ŠTK žiada o vykonanie aktualizácie údajov – kontaktných údajov osôb, telefonických kontaktov, mailových adries, aby tieto mohli byť aktualizované do Rozpisu súťaží pre nový SR. Štartovné FK uhradí prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry. 3. ŠTK schvaľuje výsledky odohraných stretnutí. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1 do 14 dní od zverejnenia ÚS.
Rozhodnutie: BJ-STK-2017/2018-0031
Dátum zaevidovania: 12.06.2018 18:22
Stav: Nové