Športovo-technická komisia
BJ-STK-2016/2017-0032
ÚS ŚTK zo dňa 13.6.2017
1. ŠTK dáva do pozornosti DK družstvá, ktoré si nesplnili termín úhrady zbernej faktúry ISSF do termínu splatnosti. Ide o tieto FK: Kľušov. 2. ŠTK kontumuje stretnutie žiakov skupina A U15 - 14. kolo Kurima – Bardejovská Nová Ves 3:0 kont. v prospech Kurimy, výsledok 9:1 ostáva v platnosti. ŠTK dáva družstvo Bard. Novej Vsi do pozornosti DK – nástup družstva s počtom menším ako 11 a pokles hráčov pod 7. + 5 EUR Bardejovská Nová Ves. 3. ŠTK oznamuje, že stretnutie o víťaza okresu v kategórii žiakov sa odohrá dňa 17.6.2017 o 11.00 h. na štadióne v Bardejovskej Novej Vsi a takisto stretnutie o 3. miesto v kategórii žiakov sa odohrá dňa 17 .6.2017 o 9.00 h. v Bardejovskej Novej Vsi. 4. ŠTK nariaďuje odohratie nasledovných stretnutí II. triedy dospelých: Kobyly - Hervartov, Poliakovce – Hažlín, Abrahámovce – Beloveža a Bartošovce - Fričkovce dňa 18.6.2017 o 14.30 h.. 5. ŠTK dáva do pozornosti KR R – Polča Richard za neúplne vypísanie zápisu o stretnutí s stretnutí žiakov 14. kolo Lopúchov – Koprivnica. 6. ŠTK dáva do pozornosti KR R – Rondzík Jozef za neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí ŠTK dňa 13.6.2017. 7. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ stretnutia I. triedy dospelých 26. kolo Kurov - Stuľany. Stretnutie sa odohrá dňa 18.6.2017 o 14:30 h. (vzájomná dohoda oboch klubov ) + 10 EUR Stuľany. 8. ŠTK na základe námietky FK Fričkovce zo dňa 30.5.2017 k štartu hráča FK Hažlín Mariána Hudačina, RP: 1260550 v stretnutí 15. kola II. triedy dospelých a na základe zistených skutočností kontumuje stretnutie 15. kola II. triedy dospelých Hažlín - Fričkovce 0:3 kont. (neoprávnený štart hráča). ŠTK dáva do pozornosti DK – hráča FK Hažlín Marián Hudačin, RP: 1260550, kapitána FK Hažlín Tomáš Jurek, RP:1220732 a vedúceho FK Hažlín Slavomír Kostolník, nar.: 1.5.1975. 9. ŠTK upozorňuje FK, že prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2017/2018, FK na ObFZ v písomnej forme nezasielajú, aktivujú si ich cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne do 25.6.2017 pre každé družstvo samostatne. Štartovné uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry. Výška štartovného vkladu sa pre nový súťažný ročník nemení. Postupujte podľa manuálu umiestneného na web stránke ObFZ Bardejov. Do prihlášky je potrebné napísať žrebovacie čísla. Prihlášky je možné zasielať od 8.6.2017. Link na manuál k elektronickej prihláške tu !!!!! 10. ŠTK vyzýva odbornú verejnosť na návrhy do Rozpisu súťaží na nasledujúci súťažný ročník. 11. ŠTK schvaľuje výsledky odohraných stretnutí. Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1 do 14 dní od zverejnenia ÚS.
Rozhodnutie: BJ-STK-2016/2017-0032
Dátum zaevidovania: 13.06.2017 18:22
Dátum vyriešenia: 13.06.2017 18:25
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Kontumácia stretnutia žiakov skupina A U15 - 14. kolo Kurima – Bardejovská Nová Ves 3:0 kont. v prospech Kurimy, výsledok 9:1 ostáva v platnosti. – nástup družstva s počtom menším ako 11 a pokles hráčov pod 7. 5 EUR 13.06.2017 18:23
Zmena UHČ stretnutia I. triedy dospelých 26. kolo Kurov - Stuľany. 10 EUR 13.06.2017 18:24