Disciplinárna komisia
BJ-DK-2016/2017-0015
ÚS DK zo dňa 25.10.2016
DK ObFZ dôrazne upozorňuje, že žiadosť o zmenu trestu žiada potrestaný hráč( môže požiadať aj klub) a žiadosť musí obsahovať: meno, priezvisko hráča, reg.číslo a č.ÚS v ktorom bolo disciplinárne opatrenie uložené,ináč nebude DK ObFZ žiadosť prerokovaná! DK ObFZ dôrazne upozorňuje FK, že námietky pre vzhľadnutie videozáznamu, aj na výkon R sa podavajú na konkrétnu komisiu - KR ( presný popis postupu pri námietke je v Rozpise ObFZ ). DK ObFZ na základe podnetu FK TJ Družstevník Osikov, zápisu o stretnutí a správy DS, predvoláva na svoje zasadnutie dňa 02.11.2016 (streda) o 17:00 hod. aktérov stretnutia I.triedy 12.kola Kľušov-Osikov, R – Harčár Milan, AR1 – Počurek Alojz, AR2 – Grundza Michal, DZ – Hegeduš Blažej, HU – Juhás Stanislav nar.14.1.1955, VD – Hudák František, KD –Jozef Čech-Gut, VH – Šinaľ Jozef, KH – Špirka Marián, hráčov D: č.12 Jakub Minčák 1331344 a H: č.11 Patrik Žarnovský 1314250 . Zároveň má hráč Jakub Minčák 1331344 zastavenú činnosť do vyriešenia prípadu. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami. DK ObFZ žiada FK OŠK Kľušov o zaslanie videozáznamu zo stretnutia v termíne do 28.10.2016. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: BJ-DK-2016/2017-0015
Dátum zaevidovania: 25.10.2016 15:03
Stav: Nové